Víceúčelový dům obce Hlásná Třebaň

Základem návrhu bylo zkoumání podmínek v obci, její zázemí, struktura a původní / zachované stavby. Urbanisticky návrh vytváří dosud neexistující zónu přirozeného setkávání obyvatel vznikem polouzavřeného nádvoří, které je odstíněno od okolí a zároveň vytváří předprostor obecního úřadu. Hmotově stavba zrcadlí menší měřítko okolní zástavby, její roztroušenost, stejně jako její rurální charakter zosobněný přirozenými přístavbami – vývojem obydlí v návaznosti na hospodářské stavby. Kombinací těchto principů vzniká kompozice tří hmot tvořících objekt obecního úřadu, veřejných služeb a hasičárny. Návaznost objektu na hlavní ulici Karlštejnská podporuje stávající charakter původních podlouhlých staveb umísťovaných štítovou stěnou do ulice. Jednotlivé části objektu jsou osové a odkazují na vesnickou architekturu. Návrh reflektuje nezastavěnou západní parcelu a zakládá nové urbanistické návaznosti pro její budoucí rozvoj díky centrálnímu průchodu domem a napojením nádvoří na víceúčelový sál.
Lokalita: Středočeský kraj
Studie: 2021
Autoři: aut. Ing. arch. Jiří Bosák
aut. Ing. arch. Patrik Janoušek
aut. Ing. arch. Michal Siažik